fbpx

נהיגה ללא רישיון

מדובר בעבירה חמורה ביותר הקבועה בסעיף 10 לפקודת התעבורה. אסור לאדם שאיננו בעל רישיון נהיגה לנהוג ברכב מנועי.

ברוב המקרים מדובר בנערים אשר טרם קיבלו רישיון נהיגה, ומבקשים מהחברים שלהם להתיר להם "לעשות סיבוב", החוויה הזאת עלולה לעלות ביוקר.

העונש הצפוי הוא חמור ביותר, אדם הנתפס נוהג ללא רישיון נהיגה דינו מאסר לתקופה מקסימלית של שנתיים, בנוסף על שלילה בפועל מלנהוג לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים. אמנם בפועל, שופטי בית המשפט לתעבורה, לא ממהרים לשלוח נאשמים לרצות מאסר בפועל, אבל בכל זאת, גם לקבל עונש של מאסר על-תנאי מהווה כתם לעברו של אדם.

מה המשמעות של הטלת עונש של פסילה בפועל, כאשר בכל מקרה אין לי רישיון נהיגה?

נכון שהעונש של פסילה בפועל הוא לא בעל תחולה מיידית, כאשר הוא מוטל על אדם אשר ממילא הוא בלתי מורשה לנהיגה. עם זאת, יש לציין שהפסילה תחול מיד עם הוצאת רישיון הנהיגה ע"י העבריין .

האם מיום הוצאת הרישיון ע"י "העבריין" מתחיל גם מניין ימי הפסילה?

התשובה היא שלילית. הפסילה אמנם חלה אוטומטית עם הוצאת רישיון הנהיגה, אולם מניין ימי הפסילה לא מתחיל אוטומטית, אלא רק לאחר שאותו אדם שהוציא רישיון נהיגה, מפקיד אותו במזכירות בית המשפט (שבו ניתן פסק-הדין).

לפיכך, יתכנו מקרים שנהג ירצה פסילה של תקופה ארוכה מזו שנגזרה עליו בפסק-הדין, שכן כל עוד לא הופקד רישיון הנהיגה במזכירות בית המשפט, לא מתחיל מניין ימי הפסילה.

התרת נהיגה לבלתי מורשה:

סעיף 10 (ב) בפקודת התעבורה שקובע כי" בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.

הסעיף קובע כי חל איסור על בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו – להרשות למי שאין בידיו רישיון נהיגה לנהוג ברכבו. הסיפא לסעיף קובע חריג לאחריותו של בעל הרכב והיא שהוא נקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא ינהג ברכב .

התרה לאחר לנהוג ברכב למרות היותו בלתי מורשה לנהוג, הינה עבירה עוד חמורה יותר מהעבירה של נהיגה ללא רישיון, אך ישנה עבירה חמורה יותר הקבועה בסעיף 36ב (ג) לפקודת התעבורה הקובעת כי :"בעל הרכב/מי שבידו השליטה ברכב אשר הרשה לאדם אחר לנהוג בו ביודעו שהאדם איננו בעל רישיון נהיגה לאותו סוג רכב", לעבירה האחרונה מתייחסים בתי המשפט לתעבורה בחומרה רבה על פי לשון החוק העונש הצפוי למי שהתיר לאחר לנהוג ברכבו כשהוא אינו מורשה לנהיגה הינו עונש מאסר בפועל של שלוש שנים ואם היה האדם שהותרה לו הנהיגה קטין מתחת לגיל קבלת רישיון, אזי עונש מאסר של 5 שנים, בצד המאסר צפוי אותו אדם לעונש של פסילה בפועל למשך 3 שנים.

אל תחכו, צרו קשר עוד היום!

לחץ כאן